Ders İçerikleri

 

DERS İÇERİKLERİ


I.YIL I.DÖNEM

YDB 1811 İNGİLİZCE I

It is intended to teach familiar everyday expressions and very basic phrases.Introducing hinself/herself.Asking and answering questions about personal details. Can interact in a simple way. A grammar-based approach integrated with communicative methodologies is aimed.

TMB 1803 TEMEL SANAT EĞİTİMİ I

Gözün algılayabildiği bir skala içerisinde açık-koyu valörünü fark edip uygulayarak, kütle, hacim ve 2 boyut ile 3 boyut farklılığını ortaya koymak. Daha sonra 2 boyutlu ve 3 boyutlu elemanları kullanarak kurgulamak ve kompozisyonlar oluşturmak. Kompozisyonun çeşitli değişkenleri hakkında derinlikli bir bakış açısı elde etmek. Temel karşıtlıkları barındıran elemanların, kompozisyonun bu temel ilkelerine bağlı olarak karmaşık bir organizasyonla bir araya gelişlerini sağlamak.

TMB 1801 SANAT TARİHİ I

Kronolojik bir biçimde, yerleşik hayata geçiş sürecinden başlayarak,  insanlığın ilk kültür ürünlerini incelemek ve mağara duvarlarına yapılan resimler sanat olabilir mi? sorusuyla sanatın ne olabileceğini tartışmaya açmak, devamında toprağa bağlı yaşama geçen insanoğlunun ürünlerini dönemsel olarak değerlendirerek sanatın değişim sürecini incelemektir.     

TMB 1805 UYGARLIK TARİHİ I

Politik, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelere yer vererek bilimin, teknolojinin, sanatın birbirleriyle olan etkilerinin, yansımalarının çözümlenmesi.  Uygarlığın anlamı çerçevesinde, batının anlamı, kurumların ifadesi ve yeni tarih yazım denemeleri.

TMB 1809 TEKNİK RESİM PERSPEKTİF I

Çizgi çeşitleri, Geometrik çizimler, İz düşüm, Paralel perspektif, Artistik perspektif, Tek kaçışlı perspektif, Çift kaçışlı perspektif, Üç kaçışlı perspektif, Plan, Kesit, Yatay kesit, Düşey kesit, Detay, Ölçümlendirme, Bitirme projesi.

RSM 1003 DESEN I

Sanat eğitimin temelini oluşturan, ayrıca başlı başına bir dil olarak adlandırabileceğimiz desen'in önemini aktarmak . Özellikle canlı modelden yapılan çalışmalarla birlikte, görünen bir nesnenin(canlı model) iki boyutlu bir yüzey üzerine aktarılmasını sağlamak. Bunu yaparken modelin anatomik yapısını, oranları,kompozisyonu,figür-mekan ilişkisi,bütünlük gibi temel unsurları uygulamalı çalışmalarla ve sanatçı örnekleriyle birlikte  kavratmak.

 

 

ENF 1801 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Bilgi teknolojilerine giriş, Bilgisayar sistemleri ve donanım, İşletim sistemi kavramı, Dosya ve klasör kavramı, Kelime işlem programları, Hesap işlem programları, Sunu programları, Ftp ile dosya transferi, E-posta kullanımı, Internet uygulamaları.

TDB 1801 TÜRK DİLİ I

Dilin temel kavramları ve toplum hayatındaki yeri, Dilin kültürle ilişkisi, Türk Dilinin diğer dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dilinin tarihi devirleri ve gelişmesi, Türk Dilinin coğrafi yayılma alanı ve lehçeleri, Türkçenin dilbilgisel, morfolojik, fonetik, etimolojik, semantik ve sentaks özellikleri, Türkçenin imla ve noktalama özellikleri, Anlatım biçimleri (öyküleme, betimleme, açıklama, tartışma…), Sözlü anlatım türleri (konferans, panel/açık oturum, sempozyum…), Yazılı anlatım türleri(roman, deneme, köşe yazısı/ makale, dilekçe, mektup…)

I.YIL II. DÖNEM

YDB 1812 İNGİLİZCE I

It is intended to teach familiar everyday expressions and very basic phrases.Introducing hinself/herself.Asking and answering questions about personal details. Can interact in a simple way. A grammar-based approach integrated with communicative methodologies is aimed.

TMB 1804 TEMEL SANAT EĞİTİMİ II

Gözün algılayabildiği bir skala içerisinde açık-koyu valörünü fark edip uygulayarak, kütle, hacim ve 2 boyut ile 3 boyut farklılığını ortaya koymak. Daha sonra 2 boyutlu ve 3 boyutlu elemanları kullanarak kurgulamak ve kompozisyonlar oluşturmak. Kompozisyonun çeşitli değişkenleri hakkında derinlikli bir bakış açısı elde etmek. Temel karşıtlıkları barındıran elemanların, kompozisyonun bu temel ilkelerine bağlı olarak karmaşık bir organizasyonla bir araya gelişlerini sağlamak.

TMB 1802 SANAT TARİHİ II

Ortaçağ’dan Yeniçağ’a kadar, sanatta olan değişimleri neden-sonuç ilişkisine dayalı olarak kavrayabilmesini ve aynı dönemlerde farklı coğrafyalarda üretilen sanat ürünlerini karşılaştırmalı olarak değerlendirmesini sağlayabilmektir. Sanat ve kültür ürünleri görsel malzemeler eşliğinde sunularak sanatın hangi faktörlere bağlı olarak değişim sergilediğinin anlaşılması kolaylaşacaktır.

GRF 1802 FOTOĞRAF I

Karanlık kutudan (Kamera Obscura) fotoğraf makinesine fotoğrafın evrimi. Fotoğraf makinesi türleri; ışık ve değişkenler arası bağlantı. Sayısal (dijital) fotoğraf makinelerinde çekim modları. Fotoğraf çekiminde kareleme (kadraj). Alan derinliği öncelikli çekimler, hareket öncelikli çekimler.

RSM 1004 DESEN II

Sanat eğitimin temelini oluşturan, ayrıca başlıbaşına bir dil olarak adlandırabileceğimiz desen'in önemini aktarmak . Özellikle canlı modelden yapılan çalışmalarla birlikte, görünen bir nesnenin(canlı model) iki boyutlu bir yüzey üzerine aktarılmasını sağlamak. Bunu yaparken modelin anatomik yapısını,oranları,kompozisyonu,figür-mekan ilişkisi,bütünlük gibi temel unsurları uygulamalı çalışmalarla ve sanatçı örnekleriyle birlikte  kavratmak.

TDB 1802 TÜRK DİLİ II

Dilin temel kavramları ve toplum hayatındaki yeri, Dilin kültürle ilişkisi, Türk Dilinin diğer dünya dilleri arasındaki yeri, Türk Dilinin tarihi devirleri ve gelişmesi, Türk Dilinin coğrafi yayılma alanı ve lehçeleri, Türkçe'nin dilbilgisel, morfolojik, fonetik, etimolojik, semantik ve sentaks özellikleri, Türkçe'nin imlâ ve noktalama özellikleri, Anlatım biçimleri (öyküleme, betimleme, açıklama, tartışma…), Sözlü anlatım türleri (konferans, panel/açık oturum, sempozyum…), Yazılı anlatım türleri (roman, deneme, köşe yazısı/ makale, dilekçe, mektup…)

TMB 1806 UYGARLIK TARİHİ II

Politik, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelere yer vererek bilimin, teknolojinin, sanatın birbirleriyle olan etkilerinin, yansımalarının çözümlenmesi.  Uygarlığın anlamı çerçevesinde, batının anlamı, kurumların ifadesi ve yeni tarih yazım denemeleri.

TMB 1808 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ

Mit, Mitoloji ve İkonografi terimlerinin açıklanması. Antik Yunan ve Roma dönemlerinde, Doğu ve Batı kültürlerinde mitoloji ve ikonografinin incelenmesi, Mitolojinin Batı sanatındaki etkileri. Mitolojinin kaynakları.

 

II.YIL I.DÖNEM

TMB 2801 SANAT TARİHİ III

Bu dersin amacı, batı sanatında Rönesans ile başlayan değişim sürecini neden sonuç ilişkileri kurarak tartışmak ve gelişen sosyolojik ve ekonomik yapıyla sanat arasındaki bağlantıları kurmaktır. Erken Rönesans eserlerinde görülmeye başlayan değişim (perspektif, ifade) görsel malzemeler eşliğinde incelenip, yüksek Rönesans ile çözümlemelere devam edilerek değişen sanat ve sanatçı kavramlarının tartışılması sağlanacaktır. Ayrıca Anadolu Beylikler Dönemi Sanatı ve Klasik Osmanlı sanatı örnekleri incelenerek günümüz Türk sanatına doğru gelişen sanatın evreleri anlaşılmış olacaktır.

RSM 2001 RESİM ATÖLYESİ I

Temel resim prensip ve teknikleri ve natürmort, portre, figür, manzara, soyutlama gibi temel konulara ilişkin bir genel bilgilenme ve uygulama dersidir. Desen ve boya resim bağlantısı, resimsel araçların kullanımı, renk karışımları da dersin konularıdır.

ATB 2801 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I

Osmanlı İmparatorluğunu çöküşe sürükleyen nedenler, Türk ihtilalinin  ideolojik temelleri, Mondros Ateşkes Anlaşması, yabancı işgalleri ve Mustafa Kemal Paşa, Milli mücadelenin ilk adımları ve ulusal kongreler, Kuvayi Milliye Hareketi, Büyük Millet Meclisinin açılışı, Kurtuluş Savaşı ve büyük muharebeler, Kurtuluş Savaşı sonrası sosyal, ekonomik, eğitimsel ve kültürel mücadeleler, Mudanya'dan Lozan'a, Atatürk'ün hayatı, Siyasi, hukuksal, ekonomik, eğitimsel ve kültürel alanlarda yapılan büyük devrimler, Kemalizm, Atatürk İlkeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin iç ve dış politikaları, Türkiye'nin jeopolitik konumu, 21. yüzyılda modern Türkiye.

YDB 2811 İNGİLİZCE III

It's intended mainly for students who have already studied the basic level of English. In concentrates on those structures that intermediate students want to use, but often cause difficulty. It's intended to teach the main points of standard input on familiar matters regularly encountered in work, school, leisure etc. It is aimed to produce simple connected texts on topics which are familiar or of personal interest.

SEÇMELİ DERSLER

TMB 2901 ESTETİK I

Felsefenin sanat etkinliğini ele alış tarzının kavratılması, sanatçı açısından felsefe bilgisi ve bakış açısına sahip olmasının önemi. Bir sanat eserine  estetik yaklaşım ve  değerlendirme. Güzellik kavramının ele alınıp, estetik ve güzellik kavramlarının tarih boyuncaki yorumlanışları.

TMB 2903 MODELAJ VE TASARIM I

Geometrik ölçülerden yola çıkarak küp, prizma, silindir, küre, piramit gibi üç boyutlu nesneleri model etmek ve daha sonra bu oluşumdan yola çıkarak daha karmaşık nesneler üretmek dersin başlıca konularıdır.

RSM 2501 SANAT KAVRAMLARI

Sanat eğitimi gören öğrencilerin sanat ile ilgili kavramlar konusunda bilgili ve hakim olması amaçlanmaktadır.

RSM 2503 DESEN III

Sanat eğitimin temelini oluşturan, ayrıca başlı başına bir dil olarak adlandırabileceğimiz desen'in önemini aktarmak . Özellikle canlı modelden yapılan çalışmalarla birlikte, görünen bir nesnenin(canlı model) iki boyutlu bir yüzey üzerine aktarılmasını sağlamak. Bunu yaparken modelin anatomik yapısını,oranları,kompozisyonu,figür-mekan ilişkisi,bütünlük gibi temel unsurları uygulamalı çalışmalarla ve sanatçı örnekleriyle birlikte  kavratmak.

 

II.YIL II. DÖNEM

TMB 2802 SANAT TARİHİ IV

Bu dersin amacı, 19. yüzyıl sanat akımlarını, akım sanatçılarının yapıtlarını, dönemin sosyal yaşantısı ile ilişkilendirerek yüzyılın sanatının anlaşılmasını sağlamaktır. Böylelikle teknolojinin ve buna dayalı olarak ekonominin gelişimi veya değişiminin doğrudan sanata olan etkisi görünür kılınacaktır. Osmanlı’nın batılılaşma süreci incelendiğinde ise batıya dönen Osmanlı’nın sanat eserlerindeki değişim görülecek, siyasi ve toplumsal yapı ile sanat arasındaki ilişki sorgulanmış olacaktır.

RSM 2002 RESİM ATÖLYESİ II

Temel resim prensip ve teknikleri ve natürmort, portre, figür, manzara, soyutlama gibi temel konulara ilişkin bir genel bilgilenme ve uygulama dersidir. Desen ve boya resim bağlantısı, resimsel araçların kullanımı, renk karışımları da dersin konularıdır.

ATB 2802 ATATÜRK İLKELERİ VE İNK. TARİHİ II

Osmanlı İmparatorluğunu çöküşe sürükleyen nedenler, Türk İhtilalinin ideolojik temelleri, Mondros Ateşkes Anlaşması, yabancı işgalleri ve Mustafa Kemal Paşa, Milli mücadelenin ilk adımları ve ulusal kongreler, Kuvayi Milliye Hareketi, Büyük Millet Meclisinin açılışı, Kurtuluş Savaşı ve büyük muharebeler, Kurtuluş Savaşı sonrası sosyal, ekonomik, eğitimsel ve kültürel mücadeleler, Mudanya'dan Lozan'a, Atatürk'ün hayatı, Siyasi, hukuksal, ekonomik, eğitimsel ve kültürel alanlarda yapılan büyük devrimler, Kemalizm, Atatürk İlkeleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin iç ve dış politikaları, Türkiye'nin jeopolitik konumu, 21. yüzyılda modern Türkiye.

 

YDB 2812 İNGİLİZCE IV

It's intended mainly for students who have already studied the basic level of English. In concentrates on those structures that intermediate students want to use, but often cause difficulty. It's intended to teach the main points of standard input on familiar matters regularly encountered in work, school, leisure etc. It is aimed to produce simple connected texts on topics which are familiar or of personal interest.

SEÇMELİ DERSLER

TMB 2902 ESTETİK II

Felsefenin sanat etkinliğini ele alış tarzının kavratılması, sanatçı açısından felsefe bilgisi ve bakış açısına sahip olmasının önemi. Bir sanat eserine  estetik yaklaşım ve  değerlendirme. Güzellik kavramının ele alınıp, estetik ve güzellik kavramlarının tarih boyuncaki yorumlanışları.

TMB 2903 MODELAJ VE TASARIM I

Modelin desen olarak çizimi, iç iskeletin hazırlanması, çamurun plastik değerini ve estetik kuramların doğru tespit edilip, doğru uygulanmasının sağlanması gibi çalışma aşamaları dersin konularıdır.

RSM 2502 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAZIM KURALLARI

Öğrenciyi bilgiye nasıl ulaşacağı konusunda bilgilendirerek genel tarama yöntemlerini öğretmek, bunun sonucunda elde edilen bilginin doğru kullanımını sağlamaktır. Kütüphanelerde ve dijital ortamda tarama yapma metotlarını öğrenen öğrenci ulaştığı bilgiyi dipnot ve kaynakça yazım kurallarıyla gönderme yaparak kullanacaktır.

RSM 2504 DESEN IV

Sanat eğitimin temelini oluşturan, ayrıca başlı başına bir dil olarak adlandırabileceğimiz desen'in önemini aktarmak . Özellikle canlı modelden yapılan çalışmalarla birlikte, görünen bir nesnenin(canlı model) iki boyutlu bir yüzey üzerine aktarılmasını sağlamak. Bunu yaparken modelin anatomik yapısını,oranları,kompozisyonu,figür-mekan ilişkisi,bütünlük gibi temel unsurları uygulamalı çalışmalarla ve sanatçı örnekleriyle birlikte  kavratmak

RSM 2504 ÇAĞDAŞ TÜRK PLASTİK SANATLAR TARİHİ

Çağdaş Türk sanatını anlamak ve bugünün sanatı ile batı etkisi altında Türk Sanatı arasındaki bağlantılar kurmak, kültürel veriler ışığında sanatın ilerlemesini görünür kılmak ve öğrenciyi alana ilişkin bilgisini yaratıcılıkla birleştirmeye yönlendirmektir.

RSM 2506 RENK BİLGİSİ

Öğrenciyi renk bilgisi ve kuramlarıyla bilgilendirerek oluşturulacak sanatsal çalışmalarda daha bilinçli hareket etmesini sağlamak. Kuramlarla ve örnek uygulamalarla kendi özgün anlatım yönünü geliştirmesini sağlamaktır.

 

III.YIL I.DÖNEM

RSM 3001 RESİM ATÖLYESİ III

Resmin plastik değerlerine (kompozisyon, ışık, denge,armoni vb.) ilişkin sorunların irdelenmesi ve sorgulanması. Bu sorunsalllara ilişkin yapılacak çalışmalarla bu yöndeki eksikliğin giderilmesi amaçlanırken; kendi özgün çalışmalarıyla, resimsel anlatım dillerini bulmaları sağlanacaktır.

TMB 3801 ÇAĞDAŞ SANAT I

Fovizm, Ekspresyonizm, Kübizm, Dadaizm, Sürrealizm, Fütürizm, Bauhaus, İkinci Dünya Savaşı Sonrası Sanat, Sanat merkezinin Amerika'ya göçü, Soyut Dışavurumcular, 1960'lı yılların sanatı.

RSM 3003 ÖZGÜN BASKI I

Baskı teknikleri ile yeni resimsel ifade olanaklarını geliştirmek, baskı yapılacak malzemenin dili ile öğrencinin kendi biçemini (üslubunu) bulmasına olanak sağlamaktır. Baskı resmin tekniklerini kullanan öğrenci, öğrendiklerini kendinde var olan resim dili ve becerisiyle pekiştirecek ve farklı bir ifade biçimiyle sunmuş olacaktır. 

GRF 3801 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

Temel bilgisayar programlarının (vektörel ve pixel tabanlı) kullanılımın öğretilmesini hedefler. Bilgisayar uygulamalarının sanatsal çalışmalarda kullanımını sağlar.

SEÇMELİ DERSLER

RSM 3503 DESEN V

Sanat eğitimin temelini oluşturan, ayrıca başlı başına bir dil olarak adlandırabileceğimiz desen'in önemini aktarmak . Özellikle canlı modelden yapılan çalışmalarla birlikte, görünen bir nesnenin(canlı model) iki boyutlu bir yüzey üzerine aktarılmasını sağlamak. Bunu yaparken modelin anatomik yapısını,oranları,kompozisyonu,figür-mekan ilişkisi,bütünlük gibi temel unsurları uygulamalı çalışmalarla ve sanatçı örnekleriyle birlikte  kavratmak.

RSM 3501 TEMEL ÖZGÜN BASKI TEKNİKLERİ I

Baskı teknikleri ile yeni resimsel ifade olanaklarını geliştirmek, baskı yapılacak malzemenin dili ile öğrencinin kendi biçemini (üslubunu) bulmasına olanak sağlamaktır. Baskı resmin tekniklerini kullanan öğrenci, öğrendiklerini kendinde var olan resim dili ve becerisiyle pekiştirecek ve farklı bir ifade biçimiyle sunmuş olacaktır. 

RSM 3503 DUVAR RESMİ

Tarihte ve günümüzde duvar resimlerinin uygulama alanları, konuları ve kullanılan malzemelerin tartışılarak mekan ve teknik olanaklar çerçevesinde uygulanmasıdır.Teknik olanaklarına göre duvar resimlerinin alan seçimi ve tasarımlarının yapılması ve yapılan tasarımların montajı sağlanacaktır.

RSM 3505 RESİM TEKNİKLERİ

Resim Tekniklerini öğrenme ve uygulayabilme. Resim Malzemelerini tanıma ve kullanabilmeyi sağlamak.

III.YIL II. DÖNEM

RSM 3002 RESİM ATÖLYESİ IV

Resmin plastik değerlerine (kompozisyon, ışık, denge,armoni vb.) ilişkin sorunların irdelenmesi ve sorgulanması. Bu sorunsalllara ilişkin yapılacak çalışmalarla bu yöndeki eksikliğin giderilmesi amaçlanırken; kendi özgün çalışmalarıyla, resimsel anlatım dillerini bulmaları sağlanacaktır.

RSM 3004 ÖZGÜN BASKI II

Baskı teknikleri ile yeni resimsel ifade olanaklarını geliştirmek, baskı yapılacak malzemenin dili ile öğrencinin kendi biçemini (üslubunu) bulmasına olanak sağlamaktır. Baskı resmin tekniklerini kullanan öğrenci, öğrendiklerini kendinde var olan resim dili ve becerisiyle pekiştirecek ve farklı bir ifade biçimiyle sunmuş olacaktır. 

TMB 3802 ÇAĞDAŞ SANAT II

Fovizm, Ekspresyonizm, Kübizm, Dadaizm, Sürrealizm, Fütürizm, Bauhaus, İkinci Dünya Savaşı Sonrası Sanat, Sanat merkezinin Amerika'ya göçü, Soyut Dışavurumcular, 1960'lı yılların sanatı.

RSM 3006 DİJİTAL SANAT

Teknolojik tabanlı  sanat  yapıtlarını incelemek. Teknolojinin sanata etkilerini ve sürecini incelemek.

SEÇMELİ DERSLER

RSM 3008 DESEN VI

Sanat eğitimin temelini oluşturan, ayrıca başlıbaşına bir dil olarak adlandırabileceğimiz desen'in önemini aktarmak . Özellikle canlı modelden yapılan çalışmalarla birlikte, görünen bir nesnenin(canlı model) iki boyutlu bir yüzey üzerine aktarılmasını sağlamak. Bunu yaparken modelin anatomik yapısını,oranları,kompozisyonu,figür-mekan ilişkisi,bütünlük gibi temel unsurları uygulamalı çalışmalarla ve sanatçı örnekleriyle birlikte  kavratmak.

RSM 3502 TEMEL ÖZGÜN BASKI TEKNİKLERİ II

Baskı teknikleri ile yeni resimsel ifade olanaklarını geliştirmek, baskı yapılacak malzemenin dili ile öğrencinin kendi biçemini (üslubunu) bulmasına olanak sağlamaktır. Baskı resmin tekniklerini kullanan öğrenci, öğrendiklerini kendinde var olan resim dili ve becerisiyle pekiştirecek ve farklı bir ifade biçimiyle sunmuş olacaktır. 

RSM 3504 VİTRAY UYGULAMALARI

Bu derste öğrenciye, boyama vitray deseni, kontur çekme, cam boyama, mozaik yığma deseni hazırlama, mozaik ve yığma vitray yapma, derz dolgusu ve montaj, alçılı vitray deseni, alçı desen kalıbı, alçı kalıbı alçı döküm, kurşunlu tiffany vitray deseni, desen kalıbı, tiffany vitray, lehimleme ve eskitme yapabilme yeterliklerini kazandırmak amaçlanmaktadır.

RSM 3506 MOZAİK UYGULAMALARI

Tarihte ve günümüzde Mozaik uygulama alanları, konuları ve kullanılan malzemelerin tartışılarak mekan ve teknik olanaklar çerçevesinde uygulanmasıdır.Teknik olanaklarına göre mozaiğin alan seçimi ve tasarımlarının yapılması ve yapılan tasarımların montajı sağlanacaktır.

RSM 3508 HAT VE TEZHİP SANATI

Hat ve tezhip sanatı ile ilgili klasik üslupta yapılmış görsel malzemelerin değerlendirilmesi sonucu geleneksel sanat dallarının öğrenilmesidir. Bunun sonucunda öğrenci, sanat bilgi ve becerisinde hat ve tezhipten de faydalanmış, görsel hafızasına hat ve tezhip örneklerini eklemiş olacaktır.

RSM 3510 MİNYATÜR SANATI

Minyatür sanatının biçim ve teknik olarak incelenmesinin yanında tarih içindeki örneklerinin değerlendirilmesiyle minyatürün kendine seçtiği konuların tartışılmasıdır. Dolayısıyla minyatür sanatının konuları ile toplumsal yaşayış ve inanışlar konusunda karşılaştırmalı çözümlemeler yapılacaktır. Toplumsal, ekonomik, siyasi yapı ile sanat biçim ve konuları arasında bağ kurulmuş olacaktır.

 

IV. YIL I.DÖNEM

RSM 4001 RESİM ATÖLYESİ V

Öğrencinin mezun olma yolundaki son atölye çalışması olarak, bütünüyle bitirme çalışmasına odaklanan bir atölye ve/veya ev çalışması ve en az haftalık bireysel ve aylık grup kritikleri olmak üzere öğrenciye olabildiğince bağımsızlık veren bir çalışma dönemidir. Ancak, öğrencinin daha farklı ve geniş bir bakışa ya da odaklanmaya ihtiyacı olduğu düşünülürse, danışman/lar öğrenciye ödev verebilirler.

RSM 4003 DENEYSEL SANAT UYGULAMALARI I

Günümüzün sanat biçimlerini içeren bireysel veya grup deneysel atölye çalışmaları ile öğrencinin günümüz sanatı yaratım sürecini anlamasını, farklı bakış açıları ile donanım kazanmasını sağlamaktır.

RSM 4005 ÖZGÜN BASKI III

Baskı teknikleri ile yeni resimsel ifade olanaklarını geliştirmek, baskı yapılacak malzemenin dili ile öğrencinin kendi biçemini (üslubunu) bulmasına olanak sağlamaktır. Baskı resmin tekniklerini kullanan öğrenci, öğrendiklerini kendinde var olan resim dili ve becerisiyle pekiştirecek ve farklı bir ifade biçimiyle sunmuş olacaktır. 

TMB 4801 SANAT FELSEFESİ

Sanata Felsefe ile bakmanın anlamı, sanata ve sanatçıya etki eden unsurların kavratılması.Sanat felsefesinin tanım, kavram, teori ve yöntemleriyle toplumsal süreçler içinde algılanmasını sağlamak.

SEÇMELİ DERSLER

RSM 4503 SANAT ESERİ ÇÖZÜMLEME

Sanat eserlerinin karşılaştırmalı ve çok yönlü değerlendirilmesi ve incelenmesiyle sanat eserinin oluşum süreci, sanatçı-izleyici ilişkisini çözmeye yönelik çalışmalar yapmaktır. Çağdaş sanat kuramlarıyla çağdaş sanatın verilerinin değerlendirileceği dersteki eser çözümlemeleri öğrencinin çağdaş sanat biçimlerini anlamasını kolaylaştırır.

IV. YIL II. DÖNEM

RSM 4002 RESİM ATÖLYESİ VI

Öğrencinin mezun olma yolundaki son atölye çalışması olarak, bütünüyle bitirme çalışmasına odaklanan bir atölye ve/veya ev çalışması ve en az haftalık bireysel ve aylık grup kritikleri olmak üzere öğrenciye olabildiğince bağımsızlık veren bir çalışma dönemidir. Ancak, öğrencinin daha farklı ve geniş bir bakışa ya da odaklanmaya ihtiyacı olduğu düşünülürse, danışman/lar öğrenciye ödev verebilirler.

RSM 4004 DENEYSEL SANAT UYGULAMALARI II

Günümüzün sanat biçimlerini içeren bireysel veya grup deneysel atölye çalışmaları ile öğrencinin günümüz sanatı yaratım sürecini anlamasını, farklı bakış açıları ile donanım kazanmasını sağlamaktır.

RSM 4006 SUNUM TASARIM

Öğrencilerin çalışmalarını profesyonel tasarım ve sunum biçimleriyle birim veya kişilere aktarmalarını sağlamaktır. Bu derste öğrenci eğitimi boyunca gösterdiği gelişimi görecektir. Profesyonel portfolyo tasarımı ve sunumu ile kendini kavramsal bir alt yapıyla lisansüstü eğitim birimlerine veya özel, kamusal birimlere sunar.

TMB 4802 SANAT FELSEFESİ II

Sanata Felsefe ile bakmanın anlamı, sanata ve sanatçıya etki eden unsurların kavratılması.Sanat felsefesinin tanım, kavram, teori ve yöntemleriyle toplumsal süreçler içinde algılanmasını sağlamak.

SEÇMELİ DERSLER

RSM 4502 DENEYSEL BASKI TEKNİKLERİ

Baskı tekniklerinin tarihsel gelişimi, baskı teknolojilerinin çeşitleri ve bunların özellikleri, baskı teknikleri arasındaki farklılıklar, baskı tekniklerinde kullanılan baskı malzemelerinin “kağıt, mürekkep, kalıp” özellikleri ve çeşitlerinin sınıflandırılması ile ilgili temel bilgileri vermek ve kavratmaktır.

RSM 4504 SANAT VE POLİTİKA

Antik çağlardan günümüze ulaşan bir kronoloji içersinde, tarihin kilometre taşları olarak bilinen dönemlerde sanat - sanatçı ve iktidar ilişkilerinin açmazları irdelenir. Sanatın sosyo - ekonomik politikalarla olan etkileşimi çözümlenir. Günümüz sanat politikalarının piyasa temelinde iz düşümleri belirlenir.

RSM 4506 VİDEO KURGU

Estetik ve video sanatını modern sunum teknikleriyle kaynaştırmak. Video sanatının tarihini kavrayarak bu alanda uygulamalar yapabilmek.

 

 

 

Bölüm ile İlgili Linkler
Yukarı Çık